Условия за ползване

Условия за ползване

При използването на този уеб сайт се счита, че сте прочели и приели следните условия:
Следната терминология се отнася за тези Общи условия, Защита на лични данни и Дисклеймър нотис и някои, или всички споразумения: "Клиент" и "Вие" се отнася до Вас, лицето, имащо достъп до този сайт и приемащо правила и условията на компанията. "Компанията", "Ние самите", "SSLProtect.BG", "Хостлайн Груп ЕООД", "ние" и "нас", се отнася за нашата компания. "Страна", "страни", или "нас", се отнася както за Клиента, така и за самите нас, или за Клиента или нас самите. Всички термини се отнасят за предложението, приемането и разглеждането на плащането, необходимо, за да се извърши процесът на нашето съдействие към Клиента по най-подходящия начин, дали чрез официални срещи в определен срок, или други начини, с изричната цел да се отговори на нуждите на клиента по отношение на предоставянето на посочените услуги / продукти на Компанията, в съответствие с и при спазване на действащото законодателство на Република България. Всяко използване на по-горе споменатата терминология или други думи в единствено, множествено число, капитализиране и / или той / тя или те, са взети като взаимозаменяеми и следователно като отнасящи се за едно и също нещо.

Отказ от права. Изключения и ограничения
Информацията в този сайт се предоставя на база "каквато е". В най-голяма степен, позволена от закона, тази компания:

- изключва всички декларации и гаранции, свързани с този сайт и съдържанието му, които са осигурени от които и да е съдружници или всяка друга трета страна, включително във връзка с неточности или пропуски в този сайт и / или литературата на компанията;

-не носи никаква отговорност за вреди, произтичащи от или във връзка с използването на този сайт. Това включва, без ограничение, преки загуби, загуба на работа или печалби (без значение дали загубата на такава печалба е била предвидима, възникнали в хода на нормалните си неща или сте осведомени от тази компания за възможността от такава потенциална загуба), вреди, причинени на вашия компютър, компютърен софтуер, системи и програми и оттам на данните или за всякакви други преки или непреки, закономерни и случайни щети. По-горе изброените ограничения се прилагат само до степента, позволена от закона. Нито едно от вашите законни права като потребител, не са засегнати.

Правила за анулиране
Изисква се минимум 24 часа предизвестие за прекратяване. Уведомления, като например лично, по електронна поща, по мобилен телефон с "текстово съобщение", или всякакви други начини, ще бъдат приети само ако са в писмена форма. Ние си запазваме правото да наложим такса от 60 лева за покриване на всички последващи административни разходи.
Политика за прекратяване на споразумения и възстановявания
Клиентът, както също и самите ние, имаме право да прекратим всяко споразумение за услуги по някаква причина, включително и прекратяване на услугите, които вече са в ход. Няма да бъдат предлагани възстановявания, където услугата се счита за започнала и е в ход за всички намерения и цели. Паричните средства, които са ни платени, представляващи плащане по отношение на предоставянето на неизползвани услуги, ще се възстановяват.
Лог файлове
Ние използваме IP адреси, за да анализираме тенденции, да администрираме сайта, да проследяваме движението на потребителя, както и да събираме обща демографска информация за обща употреба. IP адресите не са свързани с лична информация. Освен това, за администрирането на системите, откриването на начини на използване и отстраняване на неизправности, нашите уеб сървъри автоматично влизат в стандартната информация за достъп, включително типа на браузъра, времето на достъп / отворена поща, URL искания, и URL сезиране. Тази информация не се споделя с трети страни и се използва само в рамките на тази компания на основание „необходимо да се знае“. Всяка индивидуална идентификационна информация, свързана с тези данни няма да бъде използвана по никакъв начин, различен от посочения по-горе, без изричното разрешение за това.
Бисквитки
Подобно на повечето интерактивни уеб сайтове, уеб сайта на тази компания използва бисквитки, за да даде възможност на нас да извлечем детайли за всяко потребителско посещение. Бисквитките се използват на някои места в нашия сайт, за да позволят функционалността на това място и да улеснят използването му за хората, които го посещават. Някои от нашите съдружници-партньори също може да използват бисквитки.
Връзки от този сайт
Ние не наблюдаваме или преглеждаме съдържанието на уеб сайтовете на други страни, които са свързани с връзки към този сайт. Изразените мнения или материали, публикувани на тези сайтове не са задължително споделени или одобрени от нас, и не трябва да бъдем разглеждани като издатели на такива становища или материали. Моля, имайте предвид, че ние не сме отговорни за практиките за конфиденциалност или съдържанието на тези сайтове. Ние насърчаваме нашите потребители да бъдат информирани, когато напускат нашия сайт и да прочетат декларацията за конфиденциалност на тези сайтове. Вие трябва да прецените за себе си сигурността и надеждността на всеки друг сайт, свързан към този сайт или достъпен чрез този сайт, преди да разкривате каквато и да е лична информация пред тях. Тази фирма не поема отговорност за всякаква загуба или щета, независимо по какъв начин е причинена, в резултат на разкриване на вашата лична информация на трети страни.
Политика за възстановяване
Ако сертификатът не работи по предназначение и имате нужда от замяна или възстановяване, SSLProtect.BG ще отмени, преиздаде или възстанови таксите след издаване или подновяване на SSLProtect.BG при поискване от абоната в срок от седем (7) дни от датата на издаване. Обикновено всички поръчки се анулират и възстановяването се обработва в рамките на един ден, но това може да отнеме до 72 часа в зависимост от обстоятелствата.
Форсмажорни обсоятелства
Никоя от страните няма да носи отговорност пред другата за всяко неизпълнение на задълженията по каквото и да е споразумение, което се дължи на събитие извън контрола на такава страна, включително, но не само тероризъм, война, политическо въставане, въстание, бунт, безредици, граждански вълнения, акт на гражданска или военна власт, размирици, земетресение, наводнение или всякаква друга природна или направена от човешка дейност вероятност извън нашия контрол, което причинява прекратяването на споразумението или влезлия в сила договор, нито което би могло да бъде разумно предвидено. Всяка страна, засегната от такова събитие, незабавно би информирала другата страна за същото и би положила всички разумни усилия, за да се съобразят с условията и реда за всяко споразумение, съдържащо се тук.
Писмено отказване
Неуспяването на която и да е страна по договора да спазва стриктно всички разпоредби по това или което и да е споразумение, или неуспяването на която и да е страна да упражнява всякакво право или защита, на които той или те имат право по-долу, не представлява отказ от него и няма да доведе до намаляване на задълженията по това или което и да е споразумение. Писменото отказване на някоя от разпоредбите на това или което и да е споразумение няма да бъде ефективно, освен ако не е изрично посочено като такова и подписано от двете страни.
Общи
Законите на Република България управляват тези правила и условия. С достъпа си до този сайт и с помощта на нашите услуги / закупуване на нашите продукти, вие се съгласявате с тези условия и изисквания и с изключителната юрисдикция на българските съдилища във всички спорове, произтичащи от този достъп. Ако някое от тези условия се счита за невалидно или неприложимо поради някаква причина (включително, но не само изключенията и ограниченията, определени по-горе), тогава невалидната или неприложима клауза ще бъде отделена от тези условия и останалите условия ще продължат да се прилагат. Неуспяването на компанията да наложи някоя от разпоредбите, предвидени в настоящите Общи условия и всяко споразумение или неупражняване на всяка опция за прекратяване, не се тълкува като отказ от такива разпоредби и не засяга валидността на настоящите Общи условия или която и да е част от споразумението, или правото след това да се приложи всяка една разпоредба.
Уведомяване за промени
Компанията си запазва правото да променя тези условия по всяко време, както намери за добре и ако продължите да използвате сайта, ние ще изразим вашето приемане с приспособяване към тези условия. Ако има някакви промени в нашата политика за поверителност, ние ще обявим, че тези промени са направени на нашата начална страница и на други ключови страници на нашия сайт. Ако има някакви промени в това как използваме личната информация на потребителите на нашия уебсайт, ще бъдат изпратени уведомления на засегнатите от тази промяна по имейл или по пощата. Всякакви промени в нашата политика за конфиденциалност ще бъдат публикувани на нашия уеб сайт 30 дни преди тези промени да се проведат.

© 2020 SSLProtect.bg (Хостлайн Груп ЕООД). Всички права запазени!